Bg-img

Termat & Kushtet

Mirësevini në Review.al! Duke përdorur faqen tonë të internetit, ju pranoni të pajtoheni dhe të jeni të detyruar nga termat dhe kushtet e mëposhtme të përdorimit:. Ju lutemi lexoni me kujdes këto kushte përpara se të përdorni faqen tonë të internetit.

Përmbajtja e faqeve të kësaj faqe interneti është vetëm për informacion të përgjithshëm dhe përdorim. Është subjekt i ndryshimit pa paralajmërim.

Kjo faqe interneti mund të përmbajë lidhje me faqe të tjera interneti që nuk janë nën kontrollin e Review.al. Ne nuk kemi asnjë kontroll mbi natyrën, përmbajtjen dhe disponueshmërinë e atyre faqeve. Përfshirja e ndonjë lidhjeje nuk nënkupton domosdoshmërisht një rekomandim ose miratim të pikëpamjeve të shprehura brenda tyre.

Përdorimi i paautorizuar i kësaj faqe interneti mund të shkaktojë një kërkesë për dëmshpërblim dhe/ose të jetë një vepër penale.

Përdorimi i kësaj faqeje interneti dhe çdo mosmarrëveshje që lind nga një përdorim i tillë i faqes në internet i nënshtrohet ligjeve të Shteteve të Bashkuara.

Review.al rezervon të drejtën të modifikojë, pezullojë ose ndërpresë, përkohësisht ose përgjithmonë, faqen e internetit ose çdo shërbim me të cilin lidhet, me ose pa njoftim dhe pa përgjegjësi ndaj jush.

Review.al rezervon të drejtën të ndryshojë këto terma dhe kushte në çdo kohë pa njoftim paraprak. Është përgjegjësia juaj të kontrolloni rregullisht për përditësime dhe ndryshime në këto terma dhe kushte.

Review.al nuk është përgjegjës për ndonjë gabim ose lëshim në çdo përmbajtje, ose për çdo humbje ose dëmtim të çfarëdo lloji të shkaktuar si rezultat i përdorimit të çdo përmbajtje të postuar ose të transmetuar ndryshe nëpërmjet faqes sonë të internetit.

Të gjitha markat tregtare të riprodhuara në këtë faqe interneti, të cilat nuk janë pronë ose të licencuara për operatorin, njihen në faqen e internetit.

Përdorimi i kësaj faqeje interneti dhe çdo mosmarrëveshje që lind nga përdorimi i tillë i faqes në internet i nënshtrohet Politikës së Privatësisë që disponohet në faqen tonë të internetit.

Duke përdorur Review.al, ju pranoni të respektoni këto terma dhe kushte përdorimi. Nëse nuk jeni dakord me këto kushte, ju lutemi mos përdorni faqen tonë të internetit